Home » ไฟเสน่หา / Tempted by Virginia Henley
ไฟเสน่หา / Tempted Virginia Henley

ไฟเสน่หา / Tempted

Virginia Henley

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

ผูชายทุกคนปรารถนาสาวงามทีถูกเรียกวาแมไฟพะเนียงทีนา ชือนีไดมาจากเรือนผมสีเปลวเพลิงและอารมณรอนแรงดุเดือดทีไหลแลนอยูในสายเลือดของเลดีวาเลนตินา เคเนดี ทีนา ถูกบังคับใหแตงงานกับนักรบดุรายของเผาทีเปนศัตรู หลอนลันวาจาวาจะใชความงามอันรอนแรงเปนเครืองชวยใหMoreผู้ชายทุกคนปรารถนาสาวงามที่ถูกเรียกว่าแม่ไฟพะเนียงทีน่า ชื่อนี้ได้มาจากเรือนผมสีเปลวเพลิงและอารมณ์ร้อนแรงดุเดือดที่ไหลแล่นอยู่ในสายเลือดของเลดี้วาเลนติน่า เคเนดี้ ทีน่า ถูกบังคับให้แต่งงานกับนักรบดุร้ายของเผ่าที่เป็นศัตรู หล่อนลั่นวาจาว่าจะใช้ความงามอันร้อนแรงเป็นเครื่องช่วยให้มีอำนาจเหนือลอร์ดแรมเซย์ ดักลาสผู้ดุร้ายให้จงได้แรมสาบานว่าจะทำลายทิฐิแข็งกร้าวและทำให้วาเลนติน่าผู้แสนพยศกลายเป็นภรรยาที่ดีให้ได้ แต่สาวน้อยที่เขาตั้งใจจะปราบให้เชื่องกลับกลายเป็นผู้หญิงที่สอนเขาให้รู้ว่าการถูกยั่วเย้าอย่างร้อนแรงบ้าคลั่งนั้นเป็นฉันใด...